• Az ön kosara üres!

Kovács Erika üdvözli Önt a Forever Living internetes áruházában!

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 
Tartalom
I. Értelmező rendelkezések.
II. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama.
A következő személyes adatokat kezeljük a Weboldal használata kapcsán.
2.1 Adatkezelések regisztráció kapcsán és fiókhoz kapcsolódó adatkezelések.
2.1.1. Jelentkezés Új Forever Üzleti Partnerként
2.1.2 Regisztrációs email és megjelenített név módosítása.
2.1.3 Új jelszó igénylése.
2.1.4. Meghatalmazások.
2.1.5. Feliratkozás hírlevélre.
2.1.6 Megrendelések.
2.1.7. Mentett kosarak.
2.1.8 Szállítási címek.
2.2 Hasznos marketing eszközök.
2.2.1 Kosárküldés.
2.2.2 Termék ajánlása.
2.2.3 Meghívó küldése.
2.3.Tájékoztatásnyújtás a Weboldal termékei, szolgáltatásai kapcsán.
2.3.1. Tájékoztatás, panaszkezelés telefonos ügyfélszolgálaton keresztül
2.3.2. Tájékoztatás nyújtása e-mailben érkezett megkeresésekre.
2.4. Szerződéskötés (megrendelés) a Weboldalon keresztül
2.4.1. Szerződéskötés regisztrációt követően, illetve regisztrációval rendelkező felhasználókkal
2.4.2. Szerződéskötés (megrendelés) ügyfélszolgálaton keresztül
2.4.3. Csoportos szerződéskötés.
2.4.4 Felhasználó által összeállított kedvencek tárolása.
2.5. Weboldalon keresztül kötött szerződés (megrendelés) teljesítése.
2.5.1. Bankkártyás fizetés.
2.5.2. Utánvét FLP irodában.
2.5.3. Számla kiállítása a rendelés kapcsán.
2.5.4. A megrendelt termékek összekészítése és csomag összeállítása.
2.5.5. Kiszállítás futárszolgálat révén.
2.5.6. Elállási jog gyakorlás a fogyasztó által
2.5.7. Panaszkezelés fogyasztói panasz esetén.
2.5.8. Adatkezelés szavatossági igény érvényesítése kapcsán.
2.6. Rendezvényeken történő képmás készítés 
III. Tájékoztatás adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről, valamint közös adatkezeléssel érintett társaságokról
IV. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei
4.1 A Forever Üzleti Partner Jogai
4.1.1. Az adatkezelés során Önt megilleti
4.2. Jogorvoslati lehetőségek.
V. Adatbiztonság.
VI. Záró rendelkezések.
 


A jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza az Forever Living Products Magyarország Kft. (továbbiakban: FLP) – mint adatkezelő– által üzemeltetett www.flpshop.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történő adatkezelés szabályait.
 
Adatkezelő adatai:
Forever Living Products Magyarország Kft.
székhelye: 1184 Budapest, Nefelejcs utca 9-11.,
levelezési cím: 1439 Budapest, Pf.:745.
Elektronikus elérhetőség:ugyfelszolgalat@foreverliving.hu, privacy@foreverliving.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-567682
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12239818-2-43,
 
 
A cookie-val (süti) kapcsolatos részletes adatkezelési szabályokokról Adatkezelő külön tájékoztatóban rendelkezik, amely a https://www.flpshop.hu/cookie-suti-tajekoztato linken közvetlenül is elérhető.

 

I.Értelmező rendelkezések

 
Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet - a továbbiakban: GDPR - 4. cikkében foglaltak alapján:
-           személyes adat: „Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.” [GDPR 4. cikk 1. pont]
-           adatkezelés: “A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.” [GDPR 4. cikk 2. pont]
-           adatkezelő: „Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.” [GDPR 4. cikk 7. pont]
-           az érintett hozzájárulása: „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez” [GDPR 4. cikk 11. pont]
Az adatvédelem alapvető előírása, hogy adatkezelésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha ahhoz az FLP megfelelő jogalappal rendelkezik (GDPR 6. cikke). Megfelelő jogalap lehet:
- az érintett hozzájárulása egy, vagy akár több meghatározott cél érdekében, különösen:
• vásárlói fiók létrehozása és naprakészen tartása,
• megkeresések, tájékoztatáskérések, kérdések megválaszolása,
• igényfelmérés vizsgálata, termékkínálat optimalizálása, honlap fejlesztése,
• termékek reklámozása,
• a vevők értékelése alapján szolgáltatás javítása,
• szolgáltatási minőség és vevői elégedettség növelése,
• piac- és közvélemény kutatás révén termékkínálat összeállítása, szolgáltatásjavítás;
- az FLP mint adatkezelő vagy más, harmadik személy jogos érdeke, különösen:
• a felhasználó közvetlen megszólítása és üzenetek testreszabása
• üzletpolitika javítása, szolgáltatások és termékek fejlesztése érdekében tett intézkedések,
• jogi eljárásban való részvétel, jogi igények érvényesítése vagy elhárítása;
• információs rendszerek biztonságának fenntartása;
- a szerződés teljesítése: amennyiben Ön árut vásárol Weboldalunkból (szerződéskötéskor), akkor szükség van az Ön személyes adatainak megadására. Amennyiben ezen adatok megadása nem történik meg, akkor Weboldalunkon keresztül nem kerülhet sor vásárlásra;
- jogi kötelezettség teljesítése, különösen:
• számviteli kötelezettségek teljesítése,
• közigazgatási, hatósági kötelezettségek teljesítése,
• hatósági megkeresésekre válaszadás.
-          Forever Üzleti Partner - a Weboldalon regisztrált vásárló

A Weboldalt 18. életévüket betöltött személyek használhatják.
 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. 
 
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 
 

II.A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A következő személyes adatokat kezeljük a Weboldal használata kapcsán

 

2.1 Adatkezelések regisztráció kapcsán és fiókhoz kapcsolódó adatkezelések

 

2.1.1. Jelentkezés Új Forever Üzleti Partnerként

Az adatkezelés megnevezése: Jelentkezés Forever Üzleti Partnerként és a jelentkezési adatok megadása Forever Üzleti Partneri Szerződés létrejötte érdekében és a Weboldalon történő vásárlás összeállítása érdekében.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban szerződés létrejötte
Az adatkezelés célja: Fiók létrehozása és Forever Üzleti Partneri Szerződés létrejötte.
Az adatkezelés érintettje: Regisztráló látogató.
Kezelt Adatok köre és adatkezelés célja:
 
Családi és utónév A név a bejelentés céljából regisztráló Üzleti Partnernek az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül az FLP és a Forever Üzleti Partner közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
Adóazonosító jel Az adóazonosító jel a beazonosításhoz szükséges. Egy Forever Üzleti Partner csak egy szponzorhoz tartozhat, ezért fontos az üzleti vásárlók megkülönböztetése.
Születés ideje A születési idő a beazonosításhoz szükséges. Egy Forever Üzleti Partner csak egy szponzorhoz tartozhat, ezért fontos az üzleti vásárlók megkülönböztetése.
Családi állapot Házastársak nem léphetnek be külön szponzorhoz, csak egyhez, ezért szükséges ezen információt megtudni.
Lakcím Forever Üzleti Partneri Szerződés része
Családi állapot  
Email cím Az email cím a bejelentés céljából regisztráló Forever Üzleti Partnernek az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül szolgálja az FLP és a Forever Üzleti Partner közötti kapcsolattartást és az értékesítési tevékenység elősegítését szolgáló üzenetek küldését. Egy email címet csak egy Forever Üzleti Partner használhat.
Mobil szám A mobil szám a bejelentés céljából regisztráló Forever Üzleti Partnernek az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül az FLP és a Forever Üzleti Partner közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
Szponzor adatai (FLP szám, családi név és utónév). Kizárólag olyan felhasználó regisztrálhat és vásárolhat, aki rendelkezik szponzorral.
jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A Forever Üzleti Partneri Szerződés a „nyilatkozat Forever Üzleti Partneri jogviszony megszüntetéséről”  című irat aláírásával megszűnik. Regisztrált fiókja törölt státuszba kerül, azonban a FLP hozzáfér a fenti adatokhoz, mivel törlés esetén új szponzorhoz nem lehet belépni.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A tárhelyszolgáltató és a Forever Living Products, L.L.C (7501 E. McCormick Parkway, Scottsdale, Arizona 85258) lásd III-as pont, és Multi Informatikai Kft. ( 1196 Budapest, Fő u. 116, cégjegyzékszám: 01-09-161474, adószám: 10660076-2-43), aki az ügyviteli rendszert üzemelteti.
Regisztrációt követően az Ön által megadott email címére kapni fog egy tájékoztató emailt, az emailben található linkre kattintva megerősítheti a regisztrációját.
 
 

2.1.2 Regisztrációs email és megjelenített név módosítása

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Regisztrációs email és/vagy megjelenített név módosítása
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A Forever Üzleti Partneri fiók regisztrációs email címének és megjelenített név (ajánláskor és bejelentkezéskor jelenik meg) frissítése.
Az adatkezelés érintettje: Regisztráló látogató.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Email cím és megjelenített név
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Az Forever Üzleti Partneri Szerződés a nyilatkozat Forever Üzleti Partneri jogviszony megszüntetéséről aláírásával megszűnik. Regisztrált fiókja törölt státuszba kerül, azonban a FLP hozzáfér a fenti adatokhoz, mivel törlés esetén új szponzorhoz nem lehet belépni.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők adatfeldolgozók): A tárhelyszolgáltató
 

2.1.3 Új jelszó igénylése

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Forever Üzleti Partneri fiókhoz hozzáférés.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Regisztrált Forever Üzleti Partner számára ideiglenes jelszó biztosítása. Az FLP emailen elküldi az ideiglenes jelszót.
Az adatkezelés érintettje: Regisztrált Forever Üzleti Partner.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Regisztráció során használt Forever Üzleti partneri kód, családi név és utónév, email cím, telefonszám, lakcím a beazonosítás érdekében.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A jelszó Forever Üzleti Partner általi módosításáig.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők adatfeldolgozók): A tárhelyszolgáltató
 

2.1.4. Meghatalmazások 

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Forever Üzleti Partneri fiókhoz meghatalmazottak hozzárendelése, módosítása vagy törlése
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. A meghatalmazottnak el kell fogadnia a meghatalmazást a saját fiókjában.
Az adatkezelés célja: a Forever Üzleti Partner meghatalmazást adhat más regisztrált vásárló számára. Ez alapján a Forever Üzleti Partnerek csoportosan rendelhetnek. Külön kerülnek feltüntetésre a Forever Üzleti Partner leadott meghatalmazásai és kapott meghatalmazásai.
Az adatkezelés érintettje: a Forever Üzleti Partner és a meghatalmazott.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): meghatalmazó és meghatalmazott partner kódja, Meghatalmazó és meghatalmazott partner neve, Meghatalmazó és meghatalmazott partner címe, meghatalmazott Forever Üzleti Partner 2.1.1 pontja szerint. A meghatalmazás a meghatalmazás jóváhagyásával kerül véglegesítésre.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): a meghatalmazás visszavonásáig vagy a Forever Üzleti partneri fiók törléséig
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők adatfeldolgozók): A tárhelyszolgáltató és a meghatalmazott
 

2.1.5. Feliratkozás hírlevélre

Az adatkezelés megnevezése, leírása: hírlevélküldés
Adatkezelés jogalapja: A személyes adatok felvétele és kezelése a hírlevél küldéshez a Forever Üzleti Partnerek önkéntes hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás során a Forever Üzleti Partner elolvassa és elfogadja az FLP Hírlevélküldésre való feliratkozási tájékoztatóját.
Adatkezelés célja: Az FLP Forever Üzleti Partneri hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelésének célja hírlevél küldése a hírlevél küldéséhez hozzájáruló Forever Üzleti Partnerek részére. A hírlevelekben az FLP a következőkről ad tájékoztatást:
• Az FLP Nemzetközi Üzletpolitikájának fontos változásairól, módosításairól
• Az FLP által a Forever Üzleti Partnerek számára szervezett hazai vagy külföldi rendezvényekről, eseményekről, konferenciákról, előadásokról
• Termékinformációról: időszakos termékértékesítési akciókról, termékértékesítési változásokról, termékelérhetőségről
• Az FLP globális, a Forever Living Products Nemzetközi Üzletpolitikájában is meghatározott ösztönzőiről vagy kisebb lokális ösztönzőiről, az ezekkel kapcsolatos minősülésekről, minősülési feltételekről
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre):A Forever Üzleti Partneri hírlevélküldés kizárólag előzetes hozzájárulás megadásával, és ennek során bizonyos személyes adatok megadásával vehető igénybe. A Forever Üzleti Partneri hírlevélküldéssel kapcsolatban kizárólag a Forever Üzleti Partner neve, e-mail címe, Forever Üzleti partneri azonosítószáma, hozzájáruló nyilatkozata, valamint a feliratkozás dátuma kerül rögzítésre. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Forever Üzleti Partner tartozik felelősséggel.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): FLP a Forever Üzleti Partner hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a hírlevél küldése céljából korábban megadott személyes adatokat. Az FLP minden általa kiküldött hírlevélben biztosítja az azonnali leiratkozás lehetőségét a levél alján feltüntetett leiratkozási linkkel, amelyre való kattintás az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonásának minősül.
A Forever Üzleti Partner a fenti lehetőségen kívül a saját adataira vonatkozó törlési igényét a következő elérhetőségeken is jelezheti:
- levelezési cím: Forever Living Products Magyarország Kft, 1439 Budapest, Pf. 745.
- e-mail cím: flpbudapest@foreverliving.hu
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők adatfeldolgozók): A tárhelyszolgáltató és az FLP a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés során a Listamester online hírlevélküldő szoftvert üzemeltető Bithuszárok Bt. (mint adatfeldolgozó, 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. tetőtér 4., cégjegyzékszám: 13-06-065996, adószám: 21158218-2-13) szolgáltatásait veszi igénybe.
 

2.1.6 Megrendelések

Az adatkezelés megnevezése, leírása: A Webshop tárolja a regisztráció óta végrehajtott vásárlások adatait.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A Forever Üzleti Partner információval rendelkezzen a múltbéli vásárlásairól és megkönnyítsük a jövőbeni vásárlást.
Az adatkezelés érintettje: Forever Üzleti Partner.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): a Forever Üzleti Partner adatai, fizetés módja, időpont, szállítás módja és kosár tartalma
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A megrendelés Forever Üzleti Partner általi törléséig, és vagy Fiók törléséig
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők adatfeldolgozók): A tárhelyszolgáltató és Forever Living Products, L.L.C (7501 E. McCormick Parkway, Scottsdale, Arizona 85258)
 

2.1.7. Mentett kosarak

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Ha egy megrendelést félbe kellett hagynia, lehetősége van arra, hogy a kosár aktuális tartalmát elmentse.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A Forever Üzleti Parternek ne kelljen előről kezdenie a vásárlást, gyorsabb és hatékonyabb vásárlás.
Az adatkezelés érintettje: Forever Üzleti Partner.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Forever Üzleti Partner adatai és kosár tartalma
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A mentett kosár Forever Üzleti Partner általi törléséig, és vagy a Fiók törléséig
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők adatfeldolgozók): A tárhelyszolgáltató
 

2.1.8 Szállítási címek

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Azokat a szállítási címeket, amelyeket a Forever Üzleti Partner korábbi megrendeléseinél (2014. július 7. óta) megadott és elmentett, fiókjában megtekintheti, módosíthatja
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Gyorsabb, kényelmesebb és hatékonyabb vásárlás.
Az adatkezelés érintettje: Forever Üzleti Partner
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): a Forever Üzleti Partner adatai és szállítási cím
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): a szállítási cím törlése vagy a fiók törlése
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők adatfeldolgozók): A tárhelyszolgáltató
 

2.2Hasznos marketing eszközök

 
  1. Kosárküldés
Az adatkezelés megnevezése, leírása: Kosár küldése más Forever Üzleti Partnernek vagy érdeklődők részére. Ha egy Forever Üzleti Partner a hozzá csatlakozott más Forever Üzleti Partnerek figyelmébe szeretne ajánlani egy vagy több terméket, azokat összegyűjtheti saját kosarában és elküldheti nekik egy e-mailben. Felhasználhatja ezt a lehetőséget akkor is, ha egy ismerőse csatlakozni szeretne.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Más Forever Üzleti Partnereknek vagy még nem csatlakozott ismerősöknek az FLP termékeinek a megismertetése
Az adatkezelés érintettje: a Forever Üzleti Partner és azon személy, akinek elküldik a kosarat
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): regisztrációs adatok, a Forever Üzleti Partner által kiválasztott termékek, címzett adatai (címzett neve, és email címe)
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A kosárküldés Forever Üzleti Partner általi törléséig
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A tárhelyszolgáltató.
 

2.2.2 Termék ajánlása

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Termék ajánlása más felhasználók részére
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A Forever Üzleti Partnerek akár érdeklődő, de még nem csatlakozott ismerőseik, akár alsóvonalbeli ismerőseik figyelmébe ajánlhatnak termékeket.
Az adatkezelés érintettje: a Forever Üzleti Partner és azon személy, akinek ajánlják a terméket
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): regisztrációs adatok, a Forever Üzleti Partner által  kiválasztott termékek, emailes ajánlás esetén címzett neve és email címe.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): az ajánlás Forever Üzleti Partner általi törléséig.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A tárhelyszolgáltató.
 

2.2.3Meghívó küldése

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Meghívó küldése más felhasználók részére
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A Forever Üzleti Partner a Weboldal iránt  érdeklődők részére meghívót küldhet.
Az adatkezelés érintettje: a Forever Üzleti Partner és azon személy, akinek meghívót küldi
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): regisztrációs adatok, emailes ajánlás esetén címzett neve és email címe.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A meghívó Üzleti Partner általi törléséig.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A tárhelyszolgáltató.
 

2.3.Tájékoztatásnyújtás a Weboldal termékei, szolgáltatásai kapcsán

 

2.3.1. Tájékoztatás, panaszkezelés telefonos ügyfélszolgálaton keresztül

Az adatkezelés megnevezése: Az ügyfélszolgálati telefonszámra (+36-)1-269-5370, (+36-)70-436-4288, (+36-)70-436-4289, (+36-)-1-297-1995) érkező telefonhívások közül általános tájékoztatásnyújtás.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Tájékoztatásnyújtás, panaszkezelés.
Az adatkezelés érintettje: Tájékoztatást kérő.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Amennyiben tájékoztatás nem adható meg a telefonhívás során: egyedi azonosító, név, telefonszám vagy e-mail cím
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Az ügyfélkapcsolati hívások hangfelvételét öt évig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Tele-Bit Center Kft. (1173 Budapest, Hantmadár u. 18/D., cégjegyzékszám: 01-09-672594, adószám: 12378614-2-42), aki a rendszer üzemeltetője.
 

2.3.2. Tájékoztatás nyújtása e-mailben érkezett megkeresésekre

Az adatkezelés megnevezése: Válaszadás az e-mailben tájékoztatást kérők számára (ideértve a honlapon keresztüli sajtómegkereséseket is).
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Tájékoztatásnyújtás, panaszkezelés.
Az adatkezelés érintettje: Tájékoztatást kérő.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): név, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket 40 munkanapig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): Általános tájékoztatás esetén nem kerül sor harmadik fél bevonására. Nem általános kérdések (pl. szállítás, fizetés, panasz, jótállás) kapcsán az adott kérdésre vonatkozó adatkezelési szabályok alkalmazandók.
 

2.4. Szerződéskötés (megrendelés) a Weboldalon keresztül

 

2.4.1. Szerződéskötés regisztrációt követően, illetve regisztrációval rendelkező felhasználókkal

Az adatkezelés megnevezése: Vásárlás regisztrációval
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a GDPR és az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormány rendelet előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: A megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése.
Az adatkezelés érintettje: Forever Üzleti Partner.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre):
Regisztrált adatok Az azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül az FLP és a Forever Üzleti Partner közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
szállítási cím A szerződés teljesítéséhez szükséges
számlázási cím A szerződés teljesítéséhez szükséges
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A lebonyolított tranzakciók adatait Weboldalunk  a regisztrációs fiók törléséig tárolja és jeleníti meg az Ön regisztrációs fiókjában.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A tárhelyszolgáltató.
 

2.4.2. Szerződéskötés (megrendelés) ügyfélszolgálaton keresztül

Az adatkezelés megnevezése: Az ügyfélszolgálati telefonszámra ((+36-)1-269-5370, (+36-)70-436-4290, (+36-)70-436-4291, (+36-)70-436-4294, (+36-)-1-297-5538, (+36-)80-204-983) érkező telefonhívások közül rendelések felvétele, rögzítése az FLP által.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a GDPR és az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormány rendelet előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: A megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése.
Az adatkezelés érintettje: A Forever Üzleti Partner.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): e-mail cím, telefonszám, név, szállítási cím, számlázási cím
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Szerződéskötést tartalmazó hangfelvételeket a szerződés teljesítésétől számított 40 munkanapig tároljuk.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A tárhelyszolgáltató
 

2.4.3. Csoportos szerződéskötés

Az adatkezelés megnevezése: Vásárlás csoportosan
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a GDPR és az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormány rendelet előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: Több vásárló összefogva, egyiküket megbízzáa azzal, hogy valamennyiük egyidőben leadott megrendelését egyidőben és egy helyen vegye át. A megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése. Csoportos vásárlás kizárólag előzetes meghatalmazás esetén lehetséges.
Az adatkezelés érintettje: Vásárló Forever Üzleti Partner és az őt meghatalmazók.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre):
Regisztrált adatok Az azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül az FLP és az Üzleti Partner közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
Meghatalmazó kódszáma Meghatalmazó beazonosítása, rendelések különválasztása
szállítási cím A szerződés teljesítéséhez szükséges
számlázási cím A szerződés teljesítéséhez szükséges
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A lebonyolított tranzakciók adatait Weboldalunk a regisztrációs fiók törléséig tárolja és jeleníti meg az Ön regisztrációs fiókjában.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A tárhelyszolgáltató.
 

2.4.4 Felhasználó által összeállított kedvencek tárolása

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Kedvenc lista összeállítása a Forever Üzleti Partner által.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A gyakran vásárolt termékek megjegyzése, könnyebb és gyorsabb vásárlás érdekében
Az adatkezelés érintettje: A Forever Üzleti Partner
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): regisztrációs adatok, Felhasználó által kiválasztott termékek, amelyek a termékkínálatban szerepelnek
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A Forever Üzleti Partner fiókjának törlésig,  vagy a kedvenc törléséig, de a kiválasztott termékek adatai addig tekinthetők meg, amíg a termékkínálatban szerepelnek
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A tárhelyszolgáltató.
 

2.5. Weboldalon keresztül kötött szerződés (megrendelés) teljesítése

 

2.5.1. Bankkártyás fizetés

Az adatkezelés megnevezése: Bankkártyás fizetés a weboldali rendelés során.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a GDPR és az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormány rendelet előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: Szerződés teljesítése.
Az adatkezelés érintettje: A Forever Üzleti Partner.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Az FLP részére az Ön bankszámlája nem kerül teljes egészében továbbításra, annak csupán egy töredéke, valamint a fizetés megtörténte.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A lebonyolított tranzakciók adatait Weboldalunk  8 év elteltét követő naptári év május 31-ig tárolja.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók):  tárhelyszolgáltató. CIB Bank Nyrt. és PayPal mint közös adatkezelők, adatkezelési tájékoztatói szerint:
https://net.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/tajek_swift
https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/home
 

2.5.2. Utánvét FLP irodában

Az adatkezelés megnevezése: Készpénzes utánvétes fizetés weboldali rendelés során.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a GDPR és az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormány rendelet előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, készpénzes fizetés utánvét során.
Az adatkezelés érintettje: A Forever Üzleti Partner.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): A Forever Üzleti Partner adatai
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A lebonyolított tranzakciók adatait Weboldalunk a szerződés teljesítésétől számított 8 évig tárolja.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók):  tárhelyszolgáltató.
 

2.5.3. Számla kiállítása a rendelés kapcsán

Az adatkezelés megnevezése: Az FLP az általa történt értékesítésről jogszabályokban előírt bizonylatokat állít ki.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a GDPR és az Infotv. előírásai, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az FLP-t terhelő, a Sztv.-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. A kiállított számlákat az FLP a termékkel együtt küldi meg.
Az adatkezelés érintettje: Forever Üzleti Partner.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): A számla kiállításához számlázási név és cím, gazdálkodó szervezet esetén adószám is szükséges.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy az FLP a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogszerűen őrzi meg a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók):  Könyvvizsgáló: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép., cégjegyzékszám: 01-09-867785, adószám: 13682738-4-42)
 

2.5.4. A megrendelt termékek összekészítése és csomag összeállítása

Az adatkezelés megnevezése: Az Ön által leadott rendeléseket az FLP saját maga állítja össze.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a GDPR és az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormány rendelet előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: Megrendelt termékek összekészítése és a kiszállítandó csomagok összeállítása.
Az adatkezelés érintettje: A Forever Üzleti Partner.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Megrendelés adatai.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A szerződés teljesítésére vonatkozó iratokat, adatokat a szerződés teljesítésétől számított 8 év elteltét követően tároljuk.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők adatfeldolgozók): nincsenek
 

2.5.5. Kiszállítás futárszolgálat révén

Az adatkezelés megnevezése: Az Ön által leadott rendeléseket a FLP szállítási szolgáltatója a
  • SPRINTER Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest, Táblás u. 39. cégjegyzékszám: 01-09-660447, adószám: 12263840-2-43,
  • Express One Hungary Kft. (1239 Budapest Európa utca 12., cégjegyzékszám: 01-09-980899, adószám 13947109-2-43
  • Fox Post Zrt. (3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9., cégjegyzékszám: 10-10-020309, adószám: 25034644-2-10)
 kézbesíti.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a GDPR és az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormány rendelet előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termékek kiszállítása.
Az adatkezelés érintettje: A Forever Üzleti Partner.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Szállítási adatok (szállítási cím), utánvétel összege.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A szerződés teljesítésére vonatkozó iratokat, adatokat a szerződés teljesítésétől számított 8 év elteltét követőig tároljuk.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): A Sprinter Futárszolgálat. mint adatfeldolgozó (http://www.sprinter.hu/wp-content/uploads/2018/05/Sprinter-Adatkezelesi-Tajekoztato.pdf)
és Express One Hungary Kft. (https://expressone.hu/public/Express_One_Hungary_Kft_Adatkezelesi_tajekoztato.pdf)
Fox Post Zrt. (https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf).
 

2.5.6. Elállási jog gyakorlás a fogyasztó által

Az adatkezelés megnevezése: A ForeverÜzleti Partnert, mint fogyasztót megillető elállási jog gyakorlásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok: elállási nyilatkozat kiállítása és visszaérkezett elállási nyilatkozatok, visszaküldött termékek feldolgozása.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a GDPR és az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormány rendelet előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a 45/2014 Kormány rendeletben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja: Elállási jog gyakorlásának biztosítása (jogszabályi kötelezettség).
Az adatkezelés érintettje: A Forever Üzleti Partner.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Számlázási és szállítási adatok, elállás révén visszautalandó összeg kapcsán megadott bankszámlaszám.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy az FLP a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): tárhelyszolgáltató
 

2.5.7. Panaszkezelés fogyasztói panasz esetén

Az adatkezelés megnevezése: Ön termékkel vagy az FLP tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait (panaszait) a vonatkozó eljárás szerint terjesztheti elő.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét a GDPR és az Infotv., valamint a Ptk. és az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a fogyasztói panaszokra vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja: Fogyasztói panaszok kezelése (jogszabályi kötelezettség).
Az adatkezelés érintettje: a Forever Üzleti Partner.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): név (kötelező), e-mail cím (nem kötelező) vagy cím (kötelező), panasszal érintett személyes adatok
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A panaszkezelés iratainak, felvételeinek megőrzése a jegyzőkönyv felvételét követő 5 évig tárolja.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): nincsenek
 

2.5.8. Adatkezelés szavatossági igény érvényesítése kapcsán

Az adatkezelés megnevezése: A vásárolt termék hibája esetén Ön - választása szerint – termékszavatossági vagy kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a GDPR és az Infotv. előírásai, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) kormány rendelet és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a szavatosságvállalásra vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja: A szavatossági igény teljesítése (jogszabályi kötelezettség).
Az adatkezelés érintettje: a Forever Üzleti Partner.
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): Az adatkezelés során az FLP az Ön nevét (cégnevet), számlázási adatait, a megvásárolt termék terméknevét, cikkszámát és gyári számát, valamint a vásárlás időpontját kezeli. Email cím megadása nem kötelező.
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): Az adatokat az FLP a szavatossági jegyzőkönyv felvételét követő 3 évig kezeli.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók):  nincsenek

 

2.6. Rendezvényeken történő képmás készítés


Az adatkezelés megnevezése: FLP által szervezett rendezvényeken a résztvevőkről történő képmás készítése
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)] és az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek f)].
Az adatkezelés célja: Rendezvény rögzítése, marketing, üzletpolitikai célból a képmás felhasználása
Az adatkezelés érintettje: rendezvényen résztvevő
A kezelt adatok köre: képmás (hang- és fénykép felvétel)
Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, kivéve, ha a felhasználási jog átruházása időbeli korlátozás nélkül történt az érintett részéről.
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek: esetlegesen a képmás készítéssel, feldolgozással megbízott vállalkozók


 

III. Tájékoztatás adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről, valamint közös adatkezeléssel érintett társaságokról

Kapcsolatfelvétel esetén a személyes adatokat FLP ügyfélszolgálati munkatársai ismerhetik meg.


A regisztrált Forever Üzleti Partnerek személyes adatait FLP illetékes munkatársai ismerhetik meg, továbbá a Forever Üzleti Partneri Szerződés alapján a Forever Üzleti Partner adatai továbbításra kerülnek az FLP anyavállalatának Forever Living Products, L.L.C (7501 E. McCormick Parkway, Scottsdale, Arizona 85258).  A Forever Living Products, L.L.C kezeli a megrendeléseket, a bónuszokat, a szponzorok személyes adatait, és az ő kapcsolati hálójukat (név, cím, bónusz pontok). Az anyavállalat számítja ki havonta a személy szerint járó bónuszokat és továbbítja ezen adatokat az FLP részére.
 
Az FLP tájékoztatja a Forever Üzleti Partnert, hogy az adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:
a)a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén
b)a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén.
 
Tárhelyszolgáltató:
Web Press Hungary Kft.
székhely: 1085 Budapest, József Krt. 69.
elérhetőség: info@wphkft.hu
adószám: 22944290-2-42
 
 
Hírlevél küldéshez:
Listamester online hírlevélküldő szoftvert üzemeltető Bithuszárok Bt. (mint adatfeldolgozó)
 
székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. tetőtér 4. 
 
Adószám: 21158218-2-13


Szállítás
 
Az alábbi adatok a szerződés teljesítése érdekében kerülnek továbbításra:
-           továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, email cím.
-           továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: online fizetés esetén nem kerül személyes adat továbbításra.
Ezen esetekben 3. személyek általi adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
futárszolgálatok:
  • SPRINTER Futárszolgálat Kft. 1097 Budapest, Táblás u. 39. adószám 12263840-2-43,
  • Express One Hungary Kft. 1239 Budapest Európa utca 12. adószám 13947109-2-43
  • Fox Post Zrt. 3200 Gyöngyös,Batsányi János utca 9. adószám: 25034644-2-10
 
pénzügyi szolgáltatók:
  • CIB BANK Zrt.  1027 Budapest Medve u. 4-14 adószám: 10136915-4-44 (pénzügyi szolgáltató)
 
Könyvvizsgáló
BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság 1103 Budapest, Kőér u. 2/A adószám: 13682738-4-42
 
Tele-Bit Center Kft.–Informatikai szolgáltatás 1173 Budapest, Hantmadáru. 18/c adószám: 12378614-2-42  (telefonos hangrögzítő rendszert üzemelteti)
 
Georent Kft 1173 Budapest, Füstifecske u. 42. adószám: 12081512-2-42  (informatikai hálózati szolgáltató, tűzfal üzemeltető)
 
Multi Informatikai Kft 1196 Budapest, Fő u. 116. adószám: 10660076-2-43 (ügyviteli szolgáltató)
www.apolloszoftver.hu
 
Személyes adatokat hatóság vagy bíróság részére az Adatkezelő kiadhatja pl. jogi eljárásokban, bírósági, hatósági megkeresésre, vagy bűnüldöző szerv kérésére, vagy ha az Adatkezelő úgy látja, hogy ez szükséges valamely jogszerűtlen esemény, tevékenység kivizsgálásához, megelőzéséhez vagy azzal kapcsolatos egyéb intézkedéshez, vagy ha azt egyébként jogszabály előírja az Adatkezelő számára.

IV. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

4.1 A Forever Üzleti Partner Jogai

Az FLP a jelen pontban az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kívánja nyújtani.
Az FLP elősegíti az Ön alábbiakban írt, GDPR-ban rögzített jogainak a gyakorlását. Az FLP az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy Önt, mint érintettet nem áll módjában azonosítani. Ha az FLP-nak megalapozott kétségei vannak az alábbi érintetti jogokhoz kapcsolódó kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolta az Ön érintetti személyazonosságát.
Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.
Ha nem tennénk intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.2. alatt bővebben).
Az FLP a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban, ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.
4.1.1. Az adatkezelés során Önt megilleti
a tájékoztatáshoz való jog és a hozzáféréshez való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Az FLP a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, illetve Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon személyes adatai kezeléséről a jelen pont bevezetőjében foglaltak szerint;
az adatok helyesbítéséhez való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az FLP a személyes adatait helyesbítse, kiegészítését. A kérésének az FLP késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül eleget tesz, amennyiben annak jogszabályi, illetve technikai lehetősége fennáll. Amennyiben Ön rendelkezik regisztrációval a megadott adatok helyesbítését, módosítását Ön is elvégezheti;
az adatok törléséhez való jog: Önnek lehetősége van kérni, hogy az FLP az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b)  Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az FLP-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A törlés joga nem terjed ki arra, ha az FLP-t törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha a GPRP 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az FLP jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). Az FLP nem hozza nyilvánosságra az Ön adatait az 1.2. pontban foglalt kivétellel, így amennyiben elfeledtetéshez való jogával kíván élni, azt adatfeldolgozási tevékenységet végző adatfeldolgozói felé megfelelően továbbítja;
az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az FLP korlátozza az adatkezelést, ha
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az FLP ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az FLP-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az FLP jogos indokai elsőbbséget élveznek-e.
Ha az adatkezelés a fenti okok valamelyike alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
az adathordozhatósághoz való jog: mivel az FLP nem végez automatizált adatkezelést, az Ön joga arra, hogy hozzájárulása alapján vagy az Önnel létrejött szerződés kapcsán Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik FLP-nek továbbítsa (továbbíttassa), nem alkalmazható;
a tiltakozás joga: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
(i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekű feladat végrehajtásához vagy az FLP, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében foglalt esetben (alátámasztott kényszerítő erejű jogos indok fennállása esetén), illetve
(ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az FLP a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.
Az FLP tájékoztatja Önt, hogy a rá vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a fenti jogokat egyebek mellett bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; valamint polgári jogi követelések érvényesítése (GDPR 23. cikke), amely körülményről adott kérelem esetén Önt tájékoztatja a fentiekben írt feltételek szerint.
4.2. Jogorvoslati lehetőségek
A jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:www.naih.hu) panaszt benyújtani vagy – választása szerint – a Forever Living Products székhelye szerint illetékes bírósághoz vagy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes bírósághoz fordulni. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.
 

5.  Adatbiztonság

 
Az FLP az adatkezelési műveleteket úgy végzi, hogy biztosítja az adatok védelmét.
 
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
Az adatokat titkosított adatkapcsolat révén továbbítja az FLP. Az FLP magas szintű tűzfal és vírusvédelmi rendszerrel rendelkezik.
 

 VI. Záró rendelkezések

 
Az FLP felhívja a figyelmet arra, hogy a személyes adatok valódiságáért az érintett felel. Amennyiben nem a saját személyes adatait vagy téves adatot/személyes adatot ad meg, úgy érintett köteles a harmadik személynek az FLP-vel szemben támasztott igényérvényesítése esetén az FLP-t teljeskörűen mentesíteni.
A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében az adatkezelésre a vonatkozó jogszabályok, különösen a GDPR-ban foglaltak az irányadók.
 
Tájékoztatjuk, hogy az FLP jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések, annak hatályba lépését követően alkalmazandók.
Jelen Adatvédelmi szabályzat hatályba lépésének napja: 2020. augusztus 3.
 
Jó munkát kívánva,
 
Forever Living Products Magyarország Kft.